OBCHODNÉ PODMIEMKY PRI KÚPE ZARIADENIA

 1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Všeobecné obchodné podmienky popisujú bežnú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim (ďalej len „kupujúci“) a spoločnosťou IPelux s.r.o. (ďalej len „predajca“). Sú k dispozícii na internetových stránkach firmy www.ozontrade.sk, na vyžiadanie prostredníctvom e-mailu: info@ozontrade.sk, súčasťou vystavenej faktúry,  ako aj na kontaktnej adrese. Tieto podmienky tvoria základ obchodnej spolupráce a kupujúci je povinný sa riadne s ustanoveniami oboznámiť ešte pred začatím obchodnej spolupráce (nákupu).

2. REGISTRÁCIA KUPUJÚCEHO

Nákup v spoločnosti IPelux s.r.o. môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby.

3. KONTAKTNÉ ÚDAJE

Ipelux s.r.o. ,  Sídlo spoločnosti: Haanova 46, 851 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO:  46 714 057, DIČ:  202 353 4766, e-mail: info@ozontrade.sk, tel: +421 951 006 987,

Profil spoločnosti: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=237693&SID=2&P=0

4. OBJEDNÁVANIE TOVARU

Kupujúci si môže u predajcu objednať tovar elektronicky alebo telefonicky na internetovej stránke www.ozontrade.sk. Elektronická objednávka prostredníctvom web stránky je platná, ak kupujúci dostane emailom potvrdzujúcu správu. V prípade, že objednávka nebola potvrdená potvrdzujúcou správou, objednávku je potrebné zopakovať. Objednávka musí obsahovať identifikačné údaje kupujúceho, ktoré budú súčasťou faktúry, ako je meno a priezvisko kupujúceho, alebo obchodný názov firmy, meno a priezvisko kontaktnej osoby, fakturačnú adresu, adresu dodania, ak sa líši od fakturačnej adresy, telefónne číslo, alebo e-mail, IČO, DIČ, názvy nákupných položiek a ich počet, spôsob odberu a spôsob platby. Pri nesprávnom, alebo neúplnom vyplnení údajov kupujúceho, ak je v možnostiach predávajúceho, predávajúci vyzve kupujúceho na doplnenie, alebo upresnenie údajov. Ak kupujúci neposkytne povinné údaje nevyhnutné k vybaveniu objednávky do 14 kalendárnych dní, predávajúci si vyhradzuje právo storna objednávky. Ceny za tovar sú účtované, ak nie je dohodnuté inak, podľa cien platných v deň objednania tovaru, ktoré sú zverejnené na  stránke www.ozonshop.sk. Objednávky budú vybavované v rozsahu zásob obchodu, alebo v rozsahu zásob externého skladu, kedy tovar môže byť doručený do 5-30 dní odo dňa objednania tovaru. Potvrdenie objednávky: Po odoslaní objednávky dostane kupujúci automatickú potvrdzujúcu správu o odoslaní objednávky so žiadosťou o zaplatenie objednaného tovaru. Zrušenie objednávky: Kupujúci môže objednávku zrušiť pokiaľ nedostane potvrdzujúcu správu o vybavení objednávky. Predávajúci môže zrušiť objednávku, ak tovar nie je fyzicky na sklade a zároveň ho nevie zaobstarať, alebo ak kupujúci porušil obchodné podmienky, resp. má nevysporiadané záväzky voči predávajúcemu.

5. DOKLADY

  • Proforma (zálohová) faktúra: Proforma faktúru vystavujeme a posielame, ak o to kupujúci požiada.
  • Faktúra: Je priložená v zásielke (pri doprave poštou alebo kuriérom), alebo ju predávajúci odovzdá kupujúcemu pri osobnom prebratí tovaru. Faktúra zároveň slúži ako dodací list. Všetky platné doklady musia obsahovať pečiatku predajcu a podpis zodpovedného pracovníka predajcu. Bez týchto náležitostí sú doklady považované za neplatné.
  • Dobropis: Ak predávajúci nemôže dodať tovar z dôvodu nedostupnosti tovaru, alebo nedohodol s kupujúcim neskorší termín dodania, je predajca povinný vystaviť kupujúcemu na nedodaný a vopred zaplatený tovar dobropis. Pokiaľ má kupujúci neuhradené záväzky voči predajcovi, je možné výšku dobropisu použiť na čiastočnú alebo úplnú úhradu pohľadávky kupujúceho.

 6. PLATOBNÉ PODMIENKY

Platba prevodom na účet: Kupujúci zo Slovenska môže uskutočniť platbu za objednaný tovar bankovým prevodom na účet predajcu IBAN: SK15 0200 0000 0030 2579 2554  (VÚB banka,a.s.), Kupujúci uhradí sumu celkom, pričom do variabilného symbolu uvedie číslo objednávky.

Dobierka: V prípade platby dobierkou, kupujúci uhradí kuriérovi alebo doručovateľovi hotovosť, popr. platobnou kartou.

7. DODÁVKA TOVARU

Tovar predávajúci odosiela slovenskou poštou (Expres kuriér), alebo kuriérskou spoločnosťou. Predávajúci vybavuje objednávky v poradí, v ktorom boli prijaté. Ak si kupujúci vyberie spôsob doručenia osobným odberom, predávajúci telefonicky kontaktuje kupujúceho, pre dohodnutie detailov k vyzdvihnutiu tovaru. Tovar, ktorý je na sklade je expedovaný ešte v rovnaký deň, prípadne 1-5 dní od prijatia objednávky, tovar ktorý je na externom sklade vieme doručiť do 3 až 30 pracovných dní od prijatia objednávky pri platbe dobierkou, alebo odo dňa prijatia platby pri platbe prevodom, pokiaľ to nie je dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim inak. Ak tovar nie je skladom a predávajúci ho nevie dodať do 20 dní, predávajúci o tom informuje kupujúceho telefonátom, alebo emailom za účelom ďalšieho upresnenia dodania tovaru. Doba doručenia kuriérom je jeden-tri pracovné dni odo dňa odoslania. Doba doručenia slovenskou poštou (Expres kuriér) je rovnako jeden-tri pracovné dni odo dňa odoslania. V prípade doručenia tovaru poštou alebo kuriérom, predajca kladie zvláštny dôraz na bezpečné balenie. Tovar je zabalený a zabezpečený ochrannou výplňou proti poškodeniu pri preprave (napr. bublinková fólia, flo-pak výplňou, polystyrén a pod.) a zároveň je označený ako krehký. Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní tovaru prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť balenia) podľa preberacieho protokolu. Kupujúci má právo odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky. Po prevzatí tovaru je kupujúci povinný si dôkladne skontrolovať množstvo a druh tovaru a či tovar nie je mechanicky poškodený. V prípade poškodenia tovaru alebo nezrovnalostí kupujúci bezodkladne informuje predajcu emailom s priloženou fotodokumentáciou. Neskoršie reklamácie nebudú akceptované. Náklady na prepravu tovaru, poistenie a náklady na dopravu reklamácií hradí kupujúci, pokiaľ to nie je uvedené inak. Za škody ktoré spôsobí pošta alebo prepravná služba predávajúci nezodpovedá. Pokiaľ sa vyskytne problém s poškodením tovaru pri doprave, je potrebné, aby kupujúci v čo najkratšom čase kontaktoval prepravnú službu a spísal zápisnicu o reklamácii k poškodenému tovaru pri preberaní tovaru. Tovar v takomto prípade kupujúci nesmie používať. Predávajúci zároveň neručí za škody spôsobené s oneskorením zásielky.

 8. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A VRÁTENIE TOVARU

V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru pomocou formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy (na stiahnutie). Predávajúci nie je povinný akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy v prípade, že tovar je vrátený poškodený a škody boli zjavne zavinené neprimeraným alebo hrubým zaobchádzaním. V prípade vrátenia tovaru, náklady na vrátenie tovaru hradí kupujúci, zodpovedá za bezpečné zabalenie a označenie krehkého tovaru a ak bol k objednávke dodaný darček, kupujúci je povinný ho s tovarom vrátiť. Ak kupujúci neprevezme zásielku na dobierku a zásielka sa vráti predávajúcemu, predávajúci môže pri ďalšej objednávke odstúpiť od zmluvy, alebo žiadať náhradu nákladov spojených s dodaním a vrátením predchádzajúcej objednávky od kupujúceho.

9. ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Pri zakúpení tovaru platia záručné podmienky uvedené v reklamačných podmienkach predávajúceho. Na tovar sa vzťahuje 24 mesačná záruka pre fyzické osoby nepodnikateľov a 12 mesačná záruka pre FO – živnostníkov alebo právnické osoby.

10.  MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV

  1. Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.
  2. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporou z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk.
  3. Predávajúci je oprávnený k predaji tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný Okresný úrad odbor živnostenského podnikania. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov

11. ORGÁN DOZORU (SOI)

V zmysle zákona číslo 128/2000 Z. z. o štátnej kontrole, všeobecným orgánom dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu je Slovenská obchodná inšpekcia.

12. USTANOVENIA O OBALOCH A ELEKTROZARIADENIACH

V zmysle zákona č.79/2015 Z.z. (zákon o odpadoch), predávajúci odvádza recyklačné poplatky z obalov a tiež z predaja elektrospotrebičov. Všetky ceny elektrospotrebičov sú vrátane recyklačných poplatkov.

13. PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Podmienky ochrany osobných údajov upravuje európske nariadenie 2016/679 pre ochranu osobných údajov (GDPR). Dokument s podmienkami ochrany osobných údajov je prístupný v samostatnom dokumente predávajúceho.

14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Fotografie produktov môžu byť v niektorých prípadoch ilustračné. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť obchodné podmienky kedykoľvek, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo zákonov, a to bez súhlasu kupujúceho.

IPelux s.r.o, spoločnosť je zapísaná v OR: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo:82082/B spoločnosť zapísaná v obch. reg. vložka č. 26284/N. Obchodné podmienky sú platné od 1.1.2020