OBCHODNÉ PODMIEMKY PRENÁJMU ZARIADENIA

1 ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Všeobecné obchodné podmienky popisujú prenájom medzi nájomcom (ďalej len „nájomca“) a spoločnosťou IPelux s.r.o. (ďalej len „prenajímateľ“). Sú k dispozícii na internetových stránkach firmy www.ozontrade.sk, na vyžiadanie prostredníctvom e-mailu: info@ozontrade.sk, súčasťou vystavenej faktúry, ako aj na kontaktnej adrese. Tieto podmienky tvoria základ prenájmu a nájomca je povinný sa riadne s ustanoveniami oboznámiť ešte pred začatím prenájmu.

2 REGISTRÁCIA NÁJOMCU
Prenájom v spoločnosti IPelux s.r.o. môžu uskutočňovať fyzické aj právnické osoby.

3 KONTAKTNÉ ÚDAJE PRENAJÍMATEĽA
Ipelux s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Haanova 46, 851 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46 714 057, DIČ: 202 353 4766, e-mail: info@ozontrade.sk, tel: +421 951 006 987, Profil spoločnosti: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=237693&SID=2&P=0

4 VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRENÁJMU
1. Nájomca sa zaväzuje používať predmet prenájmu len na vlastné účely, t.j. nesmie ich v čase trvania zmluvy požičiavať inej organizácii alebo osobe.
2. Nájomca pri nesplnení všeobecných podmienok a nevrátení dohodnutého predmetu prenájmu súhlasí s výkonom exekúcie na vlastný majetok do hodnoty zapožičaného predmetu prenájmu a čiastky, ktorá mu vznikne z prenájmu zvýšenú o ušlý zisk až do obstarania nového zapožičaného predmetu prenájmu.

5 ODOVZDÁVANIE A PREBERANIE
1. Prenajímaný predmet prenájmu môže byť odovzdaný do prenájmu len po podpísaní Zmluvy o prenájme a odsúhlasení Všeobecných podmienok prenájmu, ústnych alebo písomných pokynov výrobcu a prenajímateľa a zaplatení ceny prenájmu a zálohy.
2. Odovzdávanie a preberanie vykonáva zástupca prenajímateľa za prítomnosti nájomcu.
3. Vyjadrenie zástupcu prenajímateľa o technickom stave pri odovzdávaní a preberaní je záväzné pre obidve strany, čo nájomca potvrdí svojim podpisom na zmluve o prenájme.
4. Miestom odovzdávania a preberania sú priestory prenajímateľa na adrese jeho sídla.

6. PREPRAVA
1. Prepravu predmetu prenájmu zabezpečuje nájomca na vlastné náklady, ak nie je dohodnuté písomne inak
2. Nájomca je povinný prepravovaný predmet prenájmu a príslušenstva zabezpečiť tak, aby nedošlo k strate, poškodeniu alebo zničeniu.

7. PRÁVA A POVINNOSTI NÁJOMCU
1. Nájomca zodpovedá za to, že prenajatý predmet prenájmu a príslušenstvo používa v súlade s účelom, na ktorý je určený.
2. Nájomca zodpovedá za to, že prenajatý predmet prenájmu a príslušenstvo bude prevádzkované odbornou obsluhou a v zmysle návodu na obsluhu a údržbu, technických podmienok, platných noriem, predpisov a zákonov na prevádzku.
3. Nájomca si zabezpečuje sám na svoje náklady: – pohonné hmoty, resp. iný druh energie v zmysle technickej dokumentácie – kvalifikovanú obsluhu – prepravu.
4. Nájomca zodpovedá za dodržiavanie používania predpísaných ochranných prostriedkov obsluhy a dodržiavanie príslušných predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
5. Nájomca musí vykonávať potrebné účinné opatrenia, aby nedošlo k poškodeniu, zničeniu alebo odcudzeniu prenajatého predmetu prenájmu a príslušenstva.
6. Nájomca musí vykonávať potrebné účinné opatrenia, aby nedošlo k poškodeniu zdravia osôb.
7. Nájomca je povinný umožniť kontrolným orgánom prenajímateľa prístup k prenajatým veciam za účelom vykonania kontroly. Nájomca má právo zúčastniť sa kontroly.
8. Nájomca je povinný priviesť na vyzvanie predmet prenájmu a príslušenstvo do priestorov prenajímateľa na technické prehliadky a revízie na vlastné náklady.
9. Nájomca súhlasí s tým, že prenajímateľ je oprávnený kedykoľvek vstúpiť do priestoru v ktorom predpokladá, že sa predmet prenájmu nachádza, prevziať si ho a to aj v jeho neprítomnosti, za predpokladu, že nájomca nedodržiava podmienky zmluvy.
10. Nájomca znáša riziko porúch, zničenia, straty alebo predčasného opotrebenia predmetu prenájmu, ako aj riziko poškodenia zdravia osôb.
11. Nájomca nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa prenechať predmet prenájmu tretej osobe alebo použiť predmet prenájmu inak ako v súlade s dojednanými podmienkami tejto zmluvy.

8 PRÁVA A POVINNOSTI PRENAJÍMATEĽA
1. Prenajímateľ má okrem iných práv vymedzených zmluvou a všeobecnými podmienkami i právo kontrolovať: – odbornú spôsobilosť obsluhy – dodržiavanie zásad na obsluhu a údržbu – technický stav
2. Prenajímateľ oboznámi minimálne 7 dní pred vykonaním technickej prehliadky nájomcovi, že je povinný priviesť predmet prenájmu a príslušenstvo do priestorov prenajímateľa. Náklady znáša nájomca.

9 POŠKODENIE, PORUCHY, HAVÁRIE A S TÝM SPOJENÉ SANKCIE
1. Nájomca musí ihneď telefonicky alebo písomne ohlásiť prenajímateľovi každú poruchu alebo haváriu na telefóne číslo uvedené v zmluve. Oznámenie musí obsahovať – miesto kde sa predmet prenájmu nachádza, termín vzniku poruchy a jej stručný popis.
2. V prípade nejasnosti príčiny vyradenia predmetu prenájmu z prevádzky z titulu poškodenia, porúch alebo havárie, preskúma prenajímateľ okolnosti a mieru zavinenia a nájomca je povinný umožniť prenajímateľovi toto preskúmanie a poskytnúť mu maximálnu súčinnosť a pravdivé informácie. V sporných prípadoch objedná prenajímateľ vyhotovenie znaleckého posudku na náklady nájomcu. Na základe zistených skutočností vyhotoví prenajímateľ zápis. Prenajímateľ až do skončenia sporu neprevezme predmet prenájmu a príslušenstvo, takže nájomca je povinný hradiť nájomné.
3. V prípade poškodenia, poruchy alebo havárie prenajatých zariadení a príslušenstva, ktoré boli zavinené nájomcom, tento hradí všetky náklady vzniknuté z odstránenia poruchy alebo poškodenia.
4. Poškodenie, poruchu, haváriu, nevrátenie, stratu alebo odcudzenie, ktoré z viny nájomcu vyradí zariadenie úplne z prevádzky, bude prenajímateľ požadovať zakúpenie druhého zariadenia, alebo zaplatenie nákladov spojených so zakúpením. Zároveň bude hradiť dohodnuté nájomné až do času, kedy bude k dispozícii nové zariadenie.
5. Nájomca musí uhradiť všetky nároky uplatňované proti prenajímateľovi za škody na osobách a majetku, ktoré boli zavinené strojmi a príslušenstvom v dobe prenájmu.
6. Nájomca nesmie na zariadeniach a príslušenstve robiť žiadne zásahy, opravy alebo úpravy.
7. Prenajímateľ je oprávnený uspokojiť svoje nároky podľa zmluvy a jej príloh v celom rozsahu z zálohy.
8. Nájomca má nárok na vrátenie zálohy len v prípade, že prenajímateľovi odovzdá predmet prenájmu riadne a včas, funkčný, v nepoškodenom stave a vrátane príslušenstva.

10 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Pri dlhodobom prenájme sa nájomné účtuje za každý deň, pokiaľ nebude dohodnuté inak.
2. Nájomné sa účtuje aj za sviatky, soboty a nedele, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.
3. Pri technických prehliadkach sa nájomné za príslušný deň neúčtuje, pokiaľ čistý čas prehliadky alebo revízie presiahol 4 hodiny.
4. Pri prestojoch zapríčinených zlými poveternostnými podmienkami, vyššou mocou alebo pri nedostatočnom využívaní predmetu prenájmu a príslušenstva sa neposkytuje zľava za prenájom.
5. V prípade, že nájomca použije predmet prenájmu v rozpore s dojednaným účelom, s návodom na obsluhu, servisnými podmienkami alebo prenechá predmet prenájmu bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa tretej osobe, prípadne ho použije v rozpore s podmienkami tejto zmluvy, je prenajímateľ oprávnený túto zmluvu okamžite zrušiť. Odstúpením od zmluvy nie je dotknutý nárok prenajímateľa na zaplatenie ceny alebo dodatočnej ceny, ak prenajímateľovi vznikol nárok aby si ju nárokoval zo strany nájomcu.