Podmienky ochrany osobných údajov

Pokiaľ ste naším zákazníkom alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje a my zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré Vám prináležia v súvislosti s GDPR / Nariadením EU o ochrane osobných údajov/.V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase dotknutých osôb pre účely zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu internetového obchodníka.

 1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCA

1.1. Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť IPelux s.r.o. (ďalej len „správca“).

1.2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: IPelux s.r.o., Haanova 46, 851 04 Bratislava, Slovenská republika

1.3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov

1.4. Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, teda určujeme, ako budú osobné údaje spracované a za akým účelom, na akú dlhú dobu a prípadne vyberáme ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať. Kontaktné údaje Pokiaľ sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať na email: info@ozontrade.sk.

 2. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1. Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“).

2.2 Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä Zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR a teda že: Budeme spracovávať Vaše osobné údaje iba na základe platných právnych základov a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonných povinností a udeleného súhlasu. Týmto spôsobom plníme podľa článku č.13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov, umožníme Vám a budeme Vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa Zákona o ochrane osobných údajov a Nariadenia GDPR.

 3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je vybavenie objednávok, zasielanie daňových dokladov, obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.

Na plnenie zmluvy potrebujeme vaše osobné údaje v rozsahu: fakturačné údaje, e-mail, telefón, adresa dodacia, korešpondenčná pokiaľ nie sú totožné, tieto potrebujeme napr. aj k dodaniu tovaru poštou alebo kuriérom na vašu adresu.

Na vedenie účtovníctva pretože ste naši zákazníci, Vaše osobné a fakturačné údaje nevyhnutne potrebujeme, aby sme si splnili zákonnú povinnosť pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanovuje dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

3.2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

 4. DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 3 roky, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

4.2 Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné aktuálne známe technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu osobných údajov.

 5. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1.  K vaším osobným údajom majú prístup naši spolupracovníci. Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako my a na dané spracovanie sa špecializujú.

5.2. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy WEBSUPPORT s.r.o. (poskytovateľ hostingovej služby k stránke www.ozontrade.sk) ako aj poskytovatelia nasledujúcich služieb: Google, Účtovná firma, Slovenská pošta,a.s., kuriérske spoločnosti DPD, DHL, UPS a pod. Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie alebo služby spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme Vám však, že v takom prípade pri výbere spracovateľa budeme klásť minimálne také isté nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

5.3 Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú zodpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie. Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov V súvislosti s ochranou osobných údajov máte nasledujúce práva. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: info@ozontrade.sk

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

6.1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

6.2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať prostredníctvom emailu: info@ozontrade.sk. Právo na výmaz osobných údajov ( právo byť zabudnutý) je Vašim ďalším právom. Nechceme na vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje z nášho systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na spracovanie Vašej požiadavky v súvislosti s právom na výmaz budeme potrebovať aspoň 20 dní. V niektorých prípadoch sme viazaní aj zákonnou povinnosťou, a napr. sme povinní evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať na e-mail. Právo na prenos údajov si uplatníte, ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému. Budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup. Ak sa u vás niečo zmení alebo budú akékoľvek Vaše osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov, ktoré na Vaše požiadanie opravíme. Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že Vaše údaje, ktoré spracovávame sú nepresné, myslíte si, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu.

6.3. Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu. Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radí, ak najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

6.4. Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

6.5. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.2020